Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Εκτύπωση

Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών της Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από την υποχρέωση ένταξής τους με τους όρους που επιβάλει η κεντρική διοίκηση και η DIGEA

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

Πρόσκληση σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δ. Κατερίνης( ΣΤΟ)

Πρόσκληση σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δ. Κατερίνης( ΣΤΟ) με θέμα «τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων-παγετού, κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015»

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε την 20η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Δήμο Κατερίνης (1ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασισθούν τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Δήμου Κατερίνης, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων – παγετού.

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Εκτύπωση

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Ψήφιση του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

 

Ο Πρόεδρος
Λιακόπουλος Αθανάσιος

Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Σε εφαρμογή της αριθ. 224/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υποομάδας Β4 «Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (δισκέτες, CD, ποντίκια κλπ ) για τις ανάγκες μηχανογράφησης του Δήμου» προϋπολογισμού 2.628,98 € με Φ.Π.Α. και της υποομάδας Α5 «Προμήθεια ημερολογίων» προϋπολογισμού 821,03 € με Φ.Π.Α., οι οποίες αποτελούν τμήμα της προμήθειας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»,

προσκαλεί

Κάθε φυσικό πρόσωπο, Νομικά πρόσωπα ημεδαπή ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις προμηθευτών που ενδιαφέρονται για ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και έχουν τις απαιτούμενες από την αριθ. 2318/15-1-2014 διακήρυξη προϋποθέσεις, να υποβάλλουν προσφορά στο Δήμο Κατερίνης από 6-11-2014 μέχρι 26-11-2014.

Δείτε όλο το κείμενο της Πρόσκλησης σε ορφή PDF εδώ
Δείτε όλο το κείμενο της Διακήρυξης σε ορφή PDF εδώ
Δείτε όλο το κείμενο της Μελέτης σε ορφή PDF εδώ
Δείτε όλο το κείμενο της Προσφοράς σε ορφή PDF εδώ