Προσθήκη στην αριθμ. οικ. τ61186/2014 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξουσιοδότηση υπογραφής.

Απόφαση
Ο ∆ήμαρχος Κατερίνης

Προσθήκη στην αριθμ. οικ. τ61186/2014 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξουσιοδότηση υπογραφής.

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ