ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (για υποβολή προσφορών)

O Δήμαρχος Κατερίνης

Στο πλαίσιο των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου για «Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων Δήμου Κατερίνης», για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2014, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 1.035,00, σύνολο 5.535,00 €.

Όλο το κείμενο σε μορφή PDF εδώ
Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή PDF εδώ
Έντυπο Οικονομιλής Προσφοράς σε μορφή PDF εδώ