ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

Ο ∆ήμαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό της Αντιδημάρχου Καλλιόπης Τζουμέρκα – Μπατάλα ως Προέδρου της ∆ημοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήμου Κατερίνης. Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της και μέχρι ανακλήσεως.

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ