Ανάκληση Απόφασης και ορισµός Αντιδηµάρχου ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης

Ανάκληση της αριθµ. οικ. 56874/09.11.2015 (Α∆Α: 7Χ59ΩΕΤ-0ΣΧ) απόφασης και ορισµός Αντιδηµάρχου ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ