Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εκπροσώπηση του δήμου μας στο διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.                             

2.Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) σε επίπεδο περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

3.Αποδοχή ποσού ύψους 247.649,38 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

5.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κατερίνης από τον τουρκικό ζυγό (16 Οκτωβρίου 1912)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

6.Ψήφιση πιστώσεων της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

7.Ανάκληση της 273/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα «Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κατερίνης, κ. Γεώργιο Τζαμακλή (ΑΜ 419), για έλεγχο συμβολαίων» και εκ νέου λήψη απόφασης, ύστερα από την 260/2012 απόφαση της ΟΕ
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος                                                   

8.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

9.Εν μέρει ανάκληση της 390/2012 απόφασης ΔΣ «Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» και εκ νέου λήψη απόφασης ως προς το ανακληθέν τμήμα
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

10.Λήψη απόφασης για απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλης στα οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

11.Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου / Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

12.Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή του άρθρου 56 Α του Ν.2725/99 περί ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

13.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

14.Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Προμήθεια οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

15.Λήψη απόφασης για διάλυση της αριθ. 29840/10-08-2010 σύμβασης εκτέλεσης εργασίας κοπής για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

17.Έγκριση διενέργειας δημοτικών προμηθειών.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» (34/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

19.Ονομασία οδών & Πλατειών της Τοπικής Κοινότητας Ελατοχωρίου (Σχετική η αριθ. 19/2012 Απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ελατοχωρίου)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος

20.Έγκριση του αριθ.4/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

21.Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2012
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

22.Έγκριση της 69/2012 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

23.Έγκριση της αριθ.70/2012 μελέτης του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Τ.Δ.Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» προϋπολογισμού 73.800 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

24.Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας».
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

25.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδού Ρητίνης – Ελατοχωρίου (κατά τμήματα) και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης ευστάθειας πρανών δεξαμενής Καταλωνίων Θέση Κριθαριές και αντιμετώπιση κατολισθήσεων»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

27.Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αποχέτευση λυμάτων Παλαιού Ελατοχωρίου»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

28.Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ελατοχωρίου (Παλαιού και Νέου Οικισμού)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

29.Έγκριση υποκατάστασης του ατομικού πτυχίου του αναδόχου μελέτης, για τη μελέτη «Μελέτη ομβρίων υδάτων Δήμου Παραλίας (εκβολή της τάφρου Τ2)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

30.Χορήγηση ξύλευσης από το κοινοτικό δάσος Νεοκαισάρειας στην περιοχή «ΠΛΑΓΙΕΣ» με αριθμό τεμαχίου (1) για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων Νεοκαισάρειας
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

31.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Βελτίωση δασοδρόμου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι- Μπουρλέκια», Τ.Κ. Μηλιάς, προϋπολογισμού 216.422,53 ευρώ
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

32.Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2012, ύστερα από την 03/2012 εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

33.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων σε πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

35.Ορισμός ενός Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπροσώπου του Δήμου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.   
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, Αντιδήμαρχος

36.Επαναπροσδιορισμός των ορίων του Κ.Α.Ζ. (Καταφύγιο Άγριας Ζωής, περιοχή Κορινού). Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

37.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

38.Τροποποίηση της 109/2012 απόφασης ΔΣ με θέμα {Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης, Συνδέσμου Ύδρευσης  Πιερίας και ΔΕΥΑ Κατερίνης για τη «Λογιστική –Ταμειακή Υποστήριξη του Συνδέσμου, τη Συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς του Νερού, την Αποκατάσταση Βλαβών και τη Λειτουργία του Διυλιστηρίου} ως προς τα άρθρα που αφορούν στον προϋπολογισμό
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, ΔΣ και πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ