Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

2.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

3.Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Πιερίας για λήψη απόφασης σχετικά με την εργασιακή εφεδρεία.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

4.Επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ύστερα από το αρ.πρωτ.8050/23.09.11 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

5.Απευθείας ανάθεση της προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» στο πλαίσιο του προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη», στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με το ποσό των 45.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

6.Έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της υδρογεώτρησης PR 1979 στη θέση “Παναγία” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

7.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (31/2011 μελέτη)

Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

8.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (50/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

9.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης κάδου απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

10.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

11.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

12.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

13.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (37/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

14.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

15.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (42/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική ανάπλαση πλατειών Δ.Δ.Παραλίας» (138/2009 μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

17.Λήψη απόφασης για επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

18.Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 13 και 15/09/2011 για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό των εθνικών επετείων της 16ης και 28ης Οκτωβρίου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

20.Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

21.Έγκριση του αριθ.4 πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

22.Έγκριση παραχώρησης αίθουσας και σχολικών χώρων σε φορείς (σύμφωνα με της αποφάσεις 9 και 11/2011 αποφάσεις της ΔΕΠ)
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

23.Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη, κατόπιν δημοπρασίας, δημοτικής έκτασης, αγρού εμβαδού 25.000 τα.μ. (τεμάχιο 1275) στην Δημοτική Κοινότητα Κορινού
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

24.Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη μεταβίβαση κυριότητας απευθείας εκποιηθέντος δημοτικού οικοπέδου στη θέση «Αλβανικός τεκές» της κληρονόμους του αποβιώσαντος Σπυρίδωνος Αποστόλου Τσιαμπάζη (σχετική απόφαση 287/2022 Δ.Σ.)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

25.Εξέταση του αιτήματος της Ανώνυμης Εταιρείας «Ανώνυμη Βιοτεχνική – Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Νερού» με διακριτικό τίτλο «Πηγή Ολύμπου Α.Ε.» για μείωση του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

26.Λήψη απόφασης για επιβολή διοικητικής κύρωσης στην Τσιακμάκη Θεανώ του Ιωάννη, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2α του Ν.3170/2003.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2011 απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ που αφορά στην έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης.

Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

28.Έγκριση ή μη της αριθ. 19/2011 απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ που αφορά στην πρόσληψη τριών μελών του ΔΣ με πλήρη και μερική απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

29.Έγκριση ή μη της αριθ. 70/2011 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΚ που αφορά στην τιμολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης των πρώην Δήμων Παραλίας και Κορινού
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

30.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ