Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 22 Μαΐου 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Αναθεώρηση ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Παραλίας.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

2. Συζήτηση επί του αιτήματος του Συλλόγου «Ποδηλατική απόδραση Πιερίας» σχετικά με τα προβλήματα κυκλοφορίας των ποδηλάτων στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

3. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Κατερίνης στις πράξεις: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π.7 & Α.Π.8» με συμβαλλόμενα μέρη τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, το Δήμο Κατερίνης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Εισηγήτρια: Ασημίνα Πούλιου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.

4. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) όπως αυτό καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 .
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013 (υποβάλλεται με την αριθ.104/2013 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών του Δήμου
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

11. Επικαιροποίηση ή μη της 410/2009 απόφασης Δ.Σ. περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

12. Επιβολή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν.3431/2006 και τον αριθ.528/075/2009 κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από την αριθ.129/2013 εισήγηση της Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

13. Καθορισμός τιμών για τη μίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

14. Αποδοχή χρηματοδότησης € 7.000,00 στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270”
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση παράτασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

17. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού επίπλων στα πλαίσια της Προμήθειας “Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270”
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

18. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις Δημοτικών Οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας» (167/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (39/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλλιθέας (Ποτόκια)» (68/2007 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων τοπικών διαμερισμάτων» (119/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (50/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

24. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ισόπεδος κόμβος επί της παραλιακής οδού στην περιοχή Νταλιάνη»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

25. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παραχώρηση θέσεων στάσης στην πόλη της Κατερίνης, σύμφωνα με εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

26. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27. Ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28. Αποδοχή απόφασης ένταξης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για αποδοχή του συμφώνου αποδοχής του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην ΤΚ Μηλιάς Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

30. Μίσθωση τμήματος του αριθ. 78 αγροτεμαχίου διανομής 1931 του αγροκτήματος Νεοκαισάρειας
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση της αριθ. 30/2013 μελέτης του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας, β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» προϋπολογισμού 43.050,11 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ»                  
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

34. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη διοικητική παραλαβή του Η/Μ εξοπλισμού υδρογεωτρήσεων για το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

35. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος.

36. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος.

37. Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς  μαθητών.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος.

38. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

39. Κατανομή ποσού 24.123,76  ευρώ  στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης, για τους Σχολικούς Τροχονόμους για τις περιόδους  α) Σεπτέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2012 και β) Σεπτέμβριος 2011-Δεκέμβριος 2011 (σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της ΔΕΠ

40. Παραχώρηση Σχολικών χώρων σε διάφορους συλλόγους (σύμφωνα με την 6/2013 απόφαση ΔΕΠ)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της ΔΕΠ

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος