Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2011
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

3.Παραχώρηση χρήσης δύο φορτηγών αυτοκινήτων στη ΔΕΥΑΚ
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

4.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

5.Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού», αριθ. Μελέτης 42/2009
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ», αριθ. μελέτης 40/2009 και επιστροφή των πρόσθετων εγγυήσεων.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

8.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης  «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

9.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού) – Βιοκλιματικός αστικούς μετασχηματισμός της οδού 19ης Μαΐου  σε γραμμικό πάρκο και επαναφορά της ιστορικής διαδρομής του ρέματος Μοσχοποτάμου»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

10.Ορισμός υπευθύνου πράξης για την υποβολή πρότασης στην κατηγορία  πράξεων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» προκειμένου να υποβάλλει την πρόταση του έργου  «Σχεδιασμός και ανάπλαση περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού) –Βιοκλιματικός αστικούς μετασχηματισμός της οδού 19ης Μαΐου  σε γραμμικό πάρκο και επαναφορά της ιστορικής διαδρομής του ρέματος Μοσχοποτάμου» και να συμμετάσχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 1. «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος  και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» κατηγορία πράξης  «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

11.Αποδοχή όρων της πρόσκλησης και έγκριση  συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 στον Άξονα Προτεραιότητας 1. «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος  και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» κατηγορία πράξης  «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

12.Ανανέωση παράτασης μίσθωσης γραφείου Τοπικού  Συμβουλίου Σβορώνου.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

13.Τροποποίηση της αριθ. 158/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου).
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Δ.Σ. και πρόεδρος Ββάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

14.Καταρτισμός Τεχνικού Προγράμματος - Ετήσιου προγράμματος Δράσης 2012
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

15.Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ (Δ κατανομή 2011) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

16.Κατανομή ποσού 7.908,12 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Αβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης για τους Σχολικούς Τροχονόμους για τις περιόδους Απρίλιο – Ιούνιο 2011.
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ

17.Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ΣΟΛ για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του πρώην Δήμου Παραλίας για τα έτη 2008-2010
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

18.Καθορισμός χρήσης Κ.Χ. πλατειών, πεζοδρόμων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

19.Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

20.Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν), τρόπου χρήσης αυτών, αριθμού και είδους ζώων μεγάλων και μικρών που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

21.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

22.Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και ειδικών διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

23.Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

24.Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

25.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

26.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

27.Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2012
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

28.Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

29.Καθορισμός τελών ύδρευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

30.Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

31.Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «e-Trikala A.E.» Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εξειδίκευση του Έργου «Πιλοτική Εγκατάσταση, Διαχείριση και Παροχή Υπηρεσιών Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης με Χρήση Αισθητήρων Θέσεων και Κινητού Τηλεφώνου», την Κατάρτιση των Όρων Δημοπράτησής του και την Παρακολούθηση της Υλοποίησης του.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος

32.Τροποποίηση απόφασης που αφορά  παραχωρηθέν τμήμα κληροτεμαχίου όσον αφορά  τη θέση γεώτρησης  
Εισηγητής : Παπαζιώγας Νικόλαος , αντιδήμαρχος.  
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ