Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2.Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Αντιδήμαρχος

3.Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων για τη στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Αντιδήμαρχος

4.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

5.Διαγραφή λανθασμένων για διάφορους λόγους προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

6.Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσμα εκτός σχεδίου πόλεως στο οποίο δεν παρέχονται υπηρεσίες
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

7.Προσδιορισμός θέσεων (σταθερών σημείων) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης και τελών κοινοχρήστων χώρων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος  

8.Εξέταση αιτήματος του ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος για παραχώρηση χώρου στέγασης στο νέο κλειστό γυμναστήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

9.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό έργο Συκιές της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» με νέο προϋπολογισμό 221.500,00 ευρώ
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

11.Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης» με νέο προϋπολογισμό 190.157,00 ευρώ
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

12.Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας στα πλαίσια της δράσης “L321-1” Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

13.Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας στα πλαίσια της δράσης “L321-1” Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης» και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

14.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Κορινού, συμμετοχή του Δήμου (ως φορέας υλοποίησης) στην πρόσκληση με κωδικό 4.1.2_3.7 (Α.Π.:61-ΑL/05.07.2011) του Άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με τίτλο πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκορικό Φεστιβάλ”», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, της υποβολής της πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

15.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού, συμμετοχή του Δήμου (ως φορέας υλοποίησης) στην πρόσκληση με κωδικό 4.1.2_3.7 (Α.Π.:63-ΑL/05.07.2011) του Άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 με τίτλο πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Κουρμπάνι”», εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, της υποβολής της πρότασης και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δ.Δ. Βρύας Δήμου Πιερίων – Β΄ φάση»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση υψώματος Αγίων Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου», (Δ.Ε. Ελαφίνας του Δ. Κατερίνης)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας», (Δ.Ε. Ελαφίνας του Δ. Κατερίνης)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

19.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δ.Ε. Ελαφίνας)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

20.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας)» (αφορά οικισμούς της ΔΕ Ελαφίνας)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

21.Ορισμός υπευθύνου έργου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ και ορισμός προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

22.Εξέταση της ένστασης της ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικά – επέκταση (μετεγκατάσταση του 5ου δημοτικού σχολείου)» (7/2011 μελέτη) κατά του αριθ. πρωτ. 77724/15.11.2012 εγγράφου της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου μας και της εγκεκριμένης 4ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών και του 4ου ΠΠΑΕ του έργου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

23.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης μετά από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

24.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Αναπαλαίωση – Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

25.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ανάδειξη – ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

26.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στην εκτέλεση εργασιών του έργου «Προμήθεια συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28.Έγκριση – παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μελέτη σχεδιασμού και ανάπλασης περιοχής Μοσχοποτάμου εντός Οικισμού»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

29.Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.461401/17952/18.12.2012 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε.Πιερίας)
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

30.Γνωμοδότηση για νέα άδεια τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχικής χρήσης (άρθρο 14 παρ.5 του Ν. 2971/2001) για το έτος 2013 από την εταιρεία «Βασ.Λάμπρου Α.Ε. Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» στην ακτή Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

31.Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

32.Λήψη απόφασης περί οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με την επωνυμία (ΠΑΛΛΑΣ) του Καραντώνα Αναστάσιου του Ιωάννη
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

33.Λήψη απόφασης για Α) κατανομή ποσού 207.419 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013, β) την κατανομή ποσού 132.361,36 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για δαπάνες θέρμανσης έτους 2013
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

34.Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β κοιμητήριο για 40 χρόνια.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος ΔΣ.

35.Έγκριση των 7 και 8/2012 πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, ΔΣ και πρόεδρος της Επιτροπής

36.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, Αντιδήμαρχος

37.Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2013
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

38.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αυτοκινήτων από το Δήμο Κατερίνης στη ΔΗΚΕΔΗΚ για τις ανάγκες του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (κατόπιν αιτήματος της ΔΗΚΕΔΗΚ).
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

39.Έγκριση της αριθ. 161/2012 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική έτους 2013»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

40.Έγκριση της αριθ. 8/2013 απόφασης Δ.Σ. του  ΟΠΠΑΠ με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού του ΟΠΠΑΠ οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, ΔΣ και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

41.Έγκριση της αριθ. 86/2012 απόφασης Δ.Σ. της  ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΗΚ οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

42.Έγκριση της αριθ. 3/2013  απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό αποζημίωσης του προέδρου ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος