Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

3. Έγκριση της A’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 6ης εμποροβιοτεχνικής έκθεσης Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης έτους 2014»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση   διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας των υλικών της ομάδας 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 5.116,80 € με Φ.Π.Α., η οποία αποτελεί τμήμα της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού  290.018,70 πλέον Φ.Π.Α. 66.704,31 ΣΥΝΟΛΟ 356.723,01 €.
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση   διενέργειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της προμήθειας λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 14.734,42 € με ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση σε προμηθευτή  
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

9. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

10. Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

11. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αύξησης του ύψους στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης, από 7,50 μ. σε 9,50 μ.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

12. Γνωμοδότηση για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης Δήμου Πιερίων Νομού Πιερίας» (ΣΧΟΟΑΠ)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

13. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 230.000,00 στα πλαίσια του Έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης: 31/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

14. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε ΚΧ – ΟΤ Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης: 31/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

15. Έγκριση της 32/2014 μελέτης του έργου «Επιστρώσεις πεζοδρόμων με κυβόλιθους στον οικισμό Ανδρομάχης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

16. Έγκριση της 33/2014 μελέτης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου στο κοινοτικό κατάστημα και ιατρείο Βρίας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

17. Έγκριση της 6/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.    

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης 3ης και 4ης Τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου: «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης» αρ. μελέτης: 82/2012 με κωδικό MIS 383768
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

19. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού - ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ νεκροταφείο Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

20. Έγκριση της μελέτης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

21. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού € 100.000,00 στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

22. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

23. Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της προμήθειας διάφορων υλικών με CPV (44) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (66/2013 μελέτη) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για τις υποομάδες υλικών α) οπλισμοί (5η) β) υαλοπίνακες (9η) και γ) Σιδ. Κατασκευές (10η) και ανάθεση των προμηθειών
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική ανάπλαση πλατειών Δ.Δ. Παραλίας» του πρώην Δήμου Παραλίας (138/2009 μελέτη ΤΥΔΚ Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

26. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

27. Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου για ΑΜΕΑ στη οδό Σεφέρη 1, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

28. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγηρος» του Τ.Κ. Ράχης (84/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

29. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.     

30. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Α΄ χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

31. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης (134/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

33. Εκλογή υδρονομέων Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

34. Έγκριση του 2/2014 πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

35. Έγκριση διενέργειας, με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, της προμήθειας των υλικών της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ,  προϋπολογισμού 821,03 € με το ΦΠΑ και της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΣΚΕΤΕΣ, CD, ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  προϋπολογισμού 2.628,98 € με το ΦΠΑ, οι οποίες αποτελούν  τμήμα της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 99.802,08 ευρώ, 22.954,50 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 122.756,58 ευρώ με Φ.Π.Α.   
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

36. Συγκρότηση Επιτροπών  Παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 28  του ΕΚΠΟΤΑ  
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

37. Παραχώρηση τάφου για 40 χρόνια ύστερα από αίτηση του κου Βασιλείου Μαυρίδη του Κων/νου
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

38. Διαγραφή τροχαίων παραβάσεων ΑΜΕΑ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

39. Επιστροφή καταβληθέντων προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών διαγραμμένων με την 140/2014 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

40. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

41. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

42. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν με αποφάσεις Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

43. Ανταλλαγή τμημάτων ιδιωτικής έκτασης με δημοτική στη θέση «ΖΑΜΠΑΚΑΣ» του αγροκτήματος Σβορώνου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

44. Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθίου στον Τσαουσίδη Νικόλαο του Μιχαήλ που αφορά το Δημοτικό Κατάστημα στη Χράνη
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

45. Έγκριση δημοπράτησης πρώην σχολικών κλήρων
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

46. Έγκριση περί της απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίησης δημοτικών οικοπέδων στους αυθαίρετα κατέχοντες αυτά στην περιοχή Παραδείσου (για την εκποίηση στην Σταυροπούλου Γιαννούλα)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

47. Έγκριση περί της απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίησης δημοτικών οικοπέδων στους αυθαίρετα κατέχοντες αυτά στην περιοχή Παραδείσου (για την εκποίηση στην Ευθυμία Μίχελς – Σανταλίδου)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

48. Ανάκληση της 27/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Δωρεάν Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου εμβαδού 6.183,00 τ.μ. της κτηματικής περιφέρειας Χράνης,  στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Ν. Χράνης Πιερίας, εντός του οποίου είναι κτισμένη η εκκλησία της Παναγίας»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

49. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και μελετών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.


Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος