Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων κλπ ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Καρατζόγλου Χαράλαμπος, εντεταλμένος σύμβουλος

3. Έγκριση πρακτικών της συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του δήμου μας.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Δ.Σ. και πρόεδρος της επιτροπής.

4. Ανάκληση της αριθ.479/2013 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού υπαλλήλου ως υπευθύνου που θα εκτελεί χρέη Οικονομικού Προϊσταμένου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

5. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 965 της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΑΤΑΝ
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

6. Ανάκληση της με αριθμό 84/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως από εφαρμογή ρυμοτομίας εκτάσεως εμβαδού 18,80 τ.μ. για την οποία είναι υπόχρεος ο Δήμος Κατερίνης και δικαιούχος ο κ. Σάββας Σωτηριάδης του Γεωργίου»
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για ονομασία και μετονομασία οδών στην πόλη της Κατερίνης.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2696/1999) της οδού 19ης Μαΐου,  σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που αποτελεί μέρος της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπλασης περιοχής Μοσχοποτάμου εντός Οικισμού Περιοχή Καπνικού Σταθμού, ύστερα από την εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

11. Έγκριση διενέργειας προμηθειών που περιλαμβάνονται στην αριθ.66/2013 μελέτη του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (που εκτελείται με αυτεπιστασία) προϋπολογισμού προμηθειών 131.142,54 ευρώ εκτός ΦΠΑ
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

12. Επανυποβολή για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης (29/2011 μελέτη) και εξέταση ένστασης του αναδόχου επ’ αυτού.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

14. Χορήγηση παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (70/2011 μελέτη).
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

16. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση ή μη παράτασης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω μη έγκαιρης επίδοσης ειδοποιητηρίων
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

18. Αντικατάσταση μελών Επιτροπών Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

19. Διαγραφή βεβαιωθέντων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος.

20. Διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%.
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος.

21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν.
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος.

22. Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κατερίνης» με κωδικό MIS 376779 η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος