Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσών € 70.000,00 και € 96.000,00 στα πλαίσια των Έργων «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθμ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880 και «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» αντίστοιχα
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

5. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Επένδυση Δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Ρητίνης»  ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων  στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

6. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στις Τ.Κ. (Π.Κεραμιδίου , Τριλόφου,Αρωνά)  του Δήμου Κατερίνης»  ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων  στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

7. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Μοσχοποταμου»  ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων  στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

8. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Λαγοράχης»  ύστερα από την υπ’ αριθ. 11341/-27-5-2013 επιστολή –πρόσκληση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξεων  στο μέτρο 321 της Δράσης έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

9. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321- «Βασικές υπηρεσίες για τη οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

10. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321- «Βασικές υπηρεσίες για τη οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΛΑΜΙ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

11. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321- «Βασικές υπηρεσίες για τη οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

12. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321- «Βασικές υπηρεσίες για τη οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΚΑΨΑΛΗ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΟΦΟΥ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

13. Υποβολή πρότασης για ένταξη στο μέτρο 321- «Βασικές υπηρεσίες για τη οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικού Ενότητας Ελαφίνας
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

15. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας έρευνας και εκσκαφής ανεύρεσης θαμμένου θησαυρού (ύστερα από την αίτηση του κ. Αναστασίου Κιρκιτζώτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς περί καθορισμού δικαιούχων και τιμής διάθεσης καυσοξύλων ατομικών  αναγκών κατοίκων της Τ.Κ. Μηλιάς για τη χειμερινή            περίοδο 2013-2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17. Ανάκληση της 4/2006 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση απαλλαγής από εισφορές σε χρήμα πρώην δημοτικών οικοπεδικών τμημάτων που ανταλλάχτηκαν στο παρελθόν με ιδιωτικές εκτάσεις των κ.κ. Θεοχάρη Ζιγκριάδη κλπ.»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

18. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση της 88/2013 απόφασης ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Λήψη απόφασης επί χρέωσης τιμολογίου για Ταχυδρομείο – ΔΕΗ κλπ»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

20. Κατανομή ποσού 229.231,83  ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του     Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών   έτους 2013  (γ΄ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων 1ου εξαμήνου 2013
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

21. Παραχώρηση σχολικών χώρων  σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

22. Έγκριση πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος