Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας (ύστερα από την με αριθμό 45037/07-06-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης).
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου, καθώς και ενός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για διάθεση προσωπικού δύο υπαλλήλων της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

5.Απευθείας ανάθεση στη Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) της εργασίας ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με την υπαγωγή των οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1828/08/08.06.2012)    
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

6.Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο, ύστερα από αίτηση του Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

7.Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο, ύστερα από αίτηση του Γεωργίου Παπαδόπουλου
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

8.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

9.Διαγραφή οφειλών λόγω ρύθμισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/2005, Ν.3649/2008, Ν.3801/2009, Ν.3979/2011 και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

10.Ανάκληση της με αριθμό 268/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. 77/2011 απόφασης Δ.Σ. για την παραχώρηση στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ Α.Ε.) οικοπέδου στη Γανόχωρα για πέντε (5) έτη για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης (τροποποίηση των 708/2007 και 45/2009 αποφάσεων Δ.Σ. )
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

11.Ανάκληση της αριθ.269/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

12.Ανάκληση της αριθ.268/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΟ1998 στην πλατεία Κορινού, Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

14.Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΟ1997 στο Γήπεδο Κορινού, Νομού Πιερίας, για χρήση αναψυχής – αθλητικές δραστηριότητες»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

15.Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΙΧΧΧ1 στον υδατόπυργο, εντός σχεδίου πόλης Κατερίνης, Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

16.Έγκριση Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΟ1994 στο Γυμνάσιο Κορινού Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

17.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Γεωλογικής Μελέτης «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΙ1964Α στο Πάρκο Κατερίνης Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας, για υδρευτική χρήση (άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρασφάλεια)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση οριστικής παραλαβής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Λειτουργία 3 δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις «Γρέβενη», «Αγελαδόδρομο» και «Πτηνοτροφείο» στο Δ.Δ. Καλλιθέας , του Δήμου Κατερίνης, της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση απευθείας αγορά ακινήτου (του αριθ. 73 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Νέου Κεραμιδίου) ως μόνου κατάλληλου, για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Επιμελητήριο Πιερίας της 4ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

21.Ανάκληση της αριθ.278/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

22.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

23.Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας (χειριστών μηχανημάτων) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

24.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για την ορθή λειτουργία του κυνοκομείου» (39/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

25.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (Α.Μ. 19/2010)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

26.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Βατάν» (Α.Μ. 44/2009)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

27.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Ευαγγελικών» (Α.Μ. 02/2009)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικοστρώσεις οδών περιοχή Γρέβενη Δ.Δ. Καλλιθέας» (137/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

29.Λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

30.Λήψη απόφασης για πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

31.Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

32.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την «Προμήθεια Υπερκατασκευής Απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 κ.μ.» (αρ. μελέτης 72/2010)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

33.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34.Αποζημίωση επικείμενων στο Ο.Τ. 829, Ενότητας ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

35.Αποζημίωση επικείμενων στο Ο.Τ. 92Γ- 227Γ, ιδιοκτησία 056305, Π.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

36.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

37.Ανάκληση της αριθ.320/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Δ.Σ. και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ