Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α’) σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. σχολικού έτους 2012-13 (σχετικές οι αριθ.1 και 2/2012 αποφάσεις ΔΕΠ)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος ΔΕΠ.

2.Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με άλλους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

3.Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

4.Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Εισηγητής: Βαΐνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος.

5.Απευθείας ανάθεση ασφάλισης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Γραφείου Κίνησης και της Υπηρεσίας Καθαριότητας στη δημοτική επιχείρηση «Εταιρία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος.

6.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος.

7.Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της γεώτρησης PR1997Α στη θέση “Μπουρνάρι” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

8.Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της γεώτρησης PR1997Β στη θέση “Γαλλικό Πηγάδι” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση αρδευτικού έργου στη θέση “Φορτόκολλο’ Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

10.Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τοπική Μηλιάς Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

11.Έγκριση της περιβαλλοντικής – γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης GNXXX2 στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κατερίνης, Τ.Κ.Γανόχωρας, Νομού Πιερίας, για χρήση καθαριότητας - πυρασφάλειας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

12.Έγκριση της περιβαλλοντικής – γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης PR1993 στο Γήπεδο της Δ.Κ.Περίστασης, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας, για χρήση αναψυχής – αθλητικές δραστηριότητες»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση φακέλου μελέτης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογής ιδιωτικής διανομής της αγροτικής οδοποιίας του Δ.Δ. Άνω Αγίου Ιωάννη
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

15.Αποδοχή της παραχώρησης κατά χρήση της υδρογεώτρησης PR1979 στη θέση “Παναγία” του Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση της αριθ. 1/2012 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Εξοχής σχετικά με τη συνέχιση της ξύλευσης του αριθ. 11 δασικού τμήματος
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

17.Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

18.Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2012.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

19.Έγκριση της αριθ.70/2011 μελέτης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών  κτηρίων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

20.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας 7/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σβορώνου»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

21.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ9» (24/2002 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

22.Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Ευαγγελικά» (20/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

23.Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας ΒΑΤΑΝ» (54/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

24.Έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωμάτων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (27/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

25.Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ.Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού δικτύου ύδρευσης Συνδέσμου Δήμων Ν. Πιερίας στο τμήμα Ελάφου – Π. Κεραμιδίου» (120/2008 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου με τσιμενταύλακα στη δεξιά πλευρά Δ.Δ. Ν.Τραπεζούντας» (214/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επένδυση πεζοδρομίων στην οδό Γ. Βασιλειάδη Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (231/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

29.Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «Μετατόπιση υποσταθμού Δ.Ε.Η. στην πλατεία Ελευθερίας» (αριθ. Μελέτης 96/2009) συμβατικού προϋπ/σμού 121.985,04 ευρώ.
Εισηγητής:  Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

30.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφισταμένου Πολιτιστικού Κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής:  Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

31.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής:  Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

32.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ.Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
Εισηγητής:  Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

33.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012
Εισηγητής:  Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση του αριθ.5/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της επιτροπής.

35.Αναστολή της 495/2011 απόφασης ΔΣ με θέμα «Αποδοχή δήλωσης ιδιοκτητών για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου στην πλατεία Δημοκρατίας) από το Δήμο Κατερίνης, με σκοπό την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης»
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

36.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

37.Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

38.Έγκριση της μηνιαίας συνδρομής μιας κάρτας SIM τεχνολογίας GPRS για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

39.Έγκριση της ετήσιας συνδρομής για την προμήθεια του λογισμικού AlmaPro της εταιρείας «ΝΒ Πληροφορική» για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου

Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

40.Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προηγούμενων ετών
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

41.Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

42.Έγκριση ή μη της τροποποίησης της 238/2001 απόφασης Δ.Σ. Κατερίνης σχετικά με την επιβολή ή μη τελών επί των ακαθάριστων εσόδων  στην Περιφέρεια του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

43.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

44.Διαγραφές οφειλών λόγω παραγραφής βάσει του Ν. ΑΡ. ΕΑΝ 344/68 ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ> 63255/17-07-1969, ΕΦΑΘ 1/1991 ΕΛΛΔΝΗ 32 σελ. 1663, ΤΡΔΠΡΑΑΘ9879ΔΙΔΙΚ 1991
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

45.Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

46.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού αυτοκινήτου στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

47.Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές έτους 2012» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ.  και πρόεδρος της ΔΕΠ

48.Παραχώρηση αιθουσών σχολείων σε διάφορους φορείς
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ.  και πρόεδρος της ΔΕΠ

49.Έγκριση της 27/2012 απόφασης ΔΣ του ΟΠΠΑΠ με θέμα «Έγκριση απολογισμού του ΟΠΠΑΠ για το χρονικό διάστημα από 30/06/2011 μέχρι 31/12/2011»
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δημ. Σύμβουλος και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.

50.Έγκριση της αριθ. 12/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΚ που αφορά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης των πρώην Καποδιστριακών Δήμων
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δημ. Σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ.

51.Έγκριση ή μη της αριθ. 10/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού διαχείρισης της ΔΗΚΕΔΗΚ».
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

52.Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων από την 2/2009 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού μεταξύ των Ο.Τ. 164 και 189 της ενότητας Αναθεώρηση – Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ