Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 03 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

3. Αποδοχή ποσού ύψους 503.681,55 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση των ποσών αυτών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις - έργα
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

4. Αποδοχή επιδότησης για την Πράξη «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος

5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «Αγροτική παραγωγή – τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος

6. Συγκρότηση Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν.1080/80 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έτος 2014.
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

8. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Αξιοποίηση ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ».
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

9. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε. με την επωνυμία «Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης – Ελαφίνας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (ΚΑΔΚΕ)
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

10. Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

11. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006.
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

12. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης για αγορά ή εκποίηση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

13. Συγκρότηση επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων (άρθρο 7 Π.Δ. 267/98)
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

14. Συγκρότηση επιτροπής κτηνιατρικού ενδιαφέροντος
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

15. Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων- επικειμένων που προβλέπεται από το Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α/ 1986)
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

16. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.480/1985)
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

17. Ορισμός μελών Επιτροπής Τεχνικών
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

18. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

19. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της πολιτικής προστασίας (άρθρο 13 του Ν. 3013/2002)
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

20. Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν στην πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμών Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

21. Ορισμός μελών για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

23. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Βατάν» (40/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – Β΄φάση» (7/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση βόθρου Αγροτικού Ιατρείου Παλαιού Κεραμιδίου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (25/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βατάν (αρ. μελ. 6/11)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

30. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (αρ. μελ. 7/11)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομικής Ενότητα Εθνικού Σταδίου (8/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων» (70/2009)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στα πλαίσια του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (28/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης» (31/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

35. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

36. Έγκριση συνδρομής για το dvd «Δομική Ενημέρωση» και την ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δομική Ενημέρωση» της εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

37. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του κου Κωνσταντίνου Γεροστεργίου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

38. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς σύμφωνα με την 11/2014 απόφαση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της ΔΕΠ

39. Έγκριση σύναψης δανείου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς

40. Έγκριση απόφασης Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου περί ξύλευσης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

41. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού €883,52 στα πλαίσια της Πράξης «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας» (90/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

42. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση δρόμου προς χωμάτινη δεξαμενή και βάση στήριξης ηλεκτρικού πίνακα στον οικισμό Μελιαδίου» (35/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

43. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

44. Έγκριση πληρωμής συμβολαίου συντήρησης και αναβαθμίσεων δέκτη GPS GNSS – LEICA
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος