Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 06 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έγκριση καταχώρησης στις υποχρεώσεις του Δήμου των δαπανών που προκύπτουν από ανέκκλητες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

3. Ορισμός μελών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού αποδέκτη για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

4. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Θεάτρων Κινηματογράφων
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

5. Επικαιροποίηση της με αριθμό 30/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός υπευθύνου έργου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ και ορισμός προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (43/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης» (3/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

10. Λήψη απόφασης για α) τροποποίηση της αριθ. 58406/05.09.2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε., όσον αφορά στο είδος με κωδικό 313 – «Ανελκυστήρας σκάλας με πλατφόρμα αμαξιδίου» της ομάδας Η: «Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα» και συγκεκριμένα την επικαιροποίηση αυτού – αλλαγή εργοστασίου κατασκευής), στα πλαίσια της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης» (1/2012 μελέτη) και β) μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συγκεκριμένου είδους
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης (για έργα γενικής φύσης και για έργα ειδικής φύσης) σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.171/87.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση βόθρου Αγροτικού Ιατρείου Παλαιού Κεραμιδίου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Πιερίων» (50/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δημοτικής ενότητας Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βατάν (αρ. μελ. 6/11)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (αρ. μελ. 7/11)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων (κατόπιν κλήρωσης)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων (κατόπιν κλήρωσης) στις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση των θέσεων χώρων στάση, των γραμμών του ΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. Κατερίνης στη διαδρομή Κατερίνη – Παραλία – Ολυμπιακή Ακτή» ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Εξουσιοδότηση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης για δυνατότητα έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής κλίμακας για την ασφαλή διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων σε οδούς της αρμοδιότητάς του
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Χωροθέτηση ημιβυθιζόμενων κάδων συστήματος αποκομιδής οικιακών – αστικών απορριμμάτων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», για την ομάδα 11 συνολικού προϋπολογισμού 207.727,32 με Φ.Π.Α., με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ανάθεσή της
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, αντιδήμαρχος

24. Εμμονή ή μη στην 254/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 611 της Π.Ε. Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

25. Εμμονή ή μη στην 370/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 625, 621, 613, 3Β, 3Γ, 3Δ και 3Δ΄ της Π.Ε. Καπνικού Σταθμού – Επέκταση
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

26. Εμμονή ή μη στην 252/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 520 της Π.Ε. Εθνικού Σταδίου
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά σε Τοπογραφικές μελέτες τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως Κατερίνης που προκύπτουν από το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

28. Καθορισμός μεγίστου μήκους πάγκου πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

30. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
Εισηγητής: Ελευθεριάδου - Μελετλίδου Ροδή, εντεταλμένη σύμβουλος

31. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλων διοικητικών αποβολών δημοτών
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

32. Έγκριση παραχωρήσεων δημοτικών γηπέδων σε αθλητικούς συλλόγους
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

33. Ανάκληση της 348/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης για δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης, ύστερα από αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Παλιννοστούντων ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

34. Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (Νο 04/21-08-2014)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος επιτροπής

35. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της 16ης και 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου - Παρτσαλίδου, εντεταλμένη σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος