Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Συζήτηση επί αιτήματος «Πρωτοβουλίας του Πέλεκα – Κίνησης Πολιτών» σχετικά με την ανάπλαση, την οριοθέτηση του Λεύκου (Πέλεκα) ποταμού και την προστασία του από ρυπαντές που θέτουν την υγεία των πολιτών σε κίνδυνο.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 .
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

3. Αποδοχή ποσών έναντι δόσεων έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου ή για επενδύσεις – έργα).
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

4. Απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε κτίσματα εκτός σχεδίου πόλεως στο οποίο δεν παρέχονται υπηρεσίες από το Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

5. Διαγραφή λανθασμένων για διάφορους λόγους προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

6. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

7. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών του Δήμου Κατερίνης και απευθείας ανάθεση αυτών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, τροφίμων, ειδών καθαριότητας, φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων (ΔΩΚ, ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

11. Έγκριση με απευθείας αναθέσεις προμηθειών (ειδών παντοπωλείου, φαρμάκων κλπ) για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του δήμου (ΔΩΚ, ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

12. Έγκριση επαναδημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο άλσος Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ. (ύστερα από την αριθ. 67/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, εντεταλμένος σύμβουλος

13. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ: α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 29/2011)  β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. μελέτης 8/2011) και δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. μελέτης 6/2011) και ορισμός του ταμία του Δήμου Κατερίνης για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

14. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

15. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. περί οριστικής διάλυσης ή μη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (Αριθ. μελ. 42/2009).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

16. Παραχώρηση θέσεων στάσης – στάθμευσης και τροποποίηση αφετηρίας Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε., ύστερα από τις αριθ.36,37 και 38/2013 εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση των πρακτικών ανάθεσης (με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» (μόνο για την ομάδα των επίπλων προϋπολογισμού  6.563,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κρασπέδων οριοθέτησης θέσεων στάθμευσης» ποσού 28.395,00€.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή σχολικού κτηρίου στην Δ.Ε. Κορινού» και των τεχνικών προδιαγραφών της, καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εμπλουτισμός – βελτίωση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. του Δήμου Πιερίων» (190/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής προς έγκριση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ» (Α.Μ.: 02/2009)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής προς έγκριση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ» (Α.Μ.: 38/2009)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

23. Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (7/2011 μελέτη) κατά της εγκεκριμένης 3ης αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών και του 3ου ΠΠΑΕ του έργου, κατά το μέρος που προσβάλλονται.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση διενέργειας προμήθειας στα πλαίσια της πράξης «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177329 του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Μέτρου 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 23% 15.000,00 € (02/2013 μελέτη), καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρόμου Εκκλησίας και Επικάλυψη Τσιμενταύλακα στον Οικισμό Ανδρομάχης» προϋπ/σμού 87.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (αριθ. μελέτης 1/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αντλιοστασίου στη θέση «ΚΑΜΑΡΑ» Δ.Κ. ΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 127.550,00 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ) (αριθ. μελέτης 12/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

28. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Εξοχής Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά ) Θέση από διατομή 41 εώς διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής ενότητας Πιερίων» (46/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

34. Εκλογή υδρονομέων Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

35. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης έτους 2013».
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

36. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για τα επικείμενα επί των εκτάσεων που  ρυμοτομούνται ή δεσμεύονται από το σχέδιο πόλεως, στα  Ο.Τ.961,  693,  964,  964Α  πολεοδομικής ενότητας ΒΑΤΑΝ.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος  

37. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος  

38. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 265.200,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη των δαπανών της μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 01.09.2012.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

39. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε Κ.Υ.Ε.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

40. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας Ηλεκτρ/κού Υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας (λαμπτήρες)» αριθ. μελέτης 3/2013, των τεχνικών προδιαγραφών της, καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

41. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας καλωδίων για τη βελτίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο χώρο της εμποροπανήγυρης» αριθ. μελέτης 71/2012, των τεχνικών προδιαγραφών της, καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

42. Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κατερίνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (β κατανομή)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π. Κατερίνης.

43. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Κατερίνης κατά το διδακτικό έτος 2013-2014.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π. Κατερίνης

44. Έγκριση αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΚ περί έγκρισης ισολογισμών και απολογισμών της επιχείρησης.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

45. Έγκριση της αριθ. 3/2013  απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό αποζημίωσης του προέδρου ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ»
Εισηγητής: Ασημίνα Πούλιου, Δ.Σ. και αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος