Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10:30  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών πολιτικών γάμων

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο  Δήμο Κατερίνης

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο  Δήμο Κατερίνης

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης και άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων

10. Διόρθωση της με αριθμό 825/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική και ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων»

11. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

12. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

13. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

14. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

15. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ