Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Λήψη απόφασης για ανακήρυξη του κου Διονύσιου Πασχάλη ως επίτιμου δημότη Κατερίνης
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

4. Ανάληψη συνδρομής για παροχή ADSL γραμμής ταχύτητας 24 mbps η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αγροτικών ιατρείων στις τοπικές κοινότητες Κούκου και Σεβαστής.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

5. Έγκριση της αριθ.42/2013 μελέτης για την υπηρεσία «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» συνολικού προϋπολογισμού 30.463,16 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση του από 06.06.2013 πρακτικού γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

7. Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ. ύστερα από δύο (2) άγονους διαγωνισμούς (άρθρο 192 παρ.1 Κ.Δ.Κ.)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

9. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Κέντρου» (72/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

12. Υποβολή για έγκριση πρακτικών επιτροπής ονομασίας οδών - πλατειών του δήμου καθώς και νεότερων σχετικών προτάσεων.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

13. Αποδοχή απόφασης και ειδικών όρων ένταξης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης [Βελτίωση δασοδρόμου «Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια» Τ.Κ. Μηλιάς, Δ.Ε. Πέτρας, Δήμου Κατερίνης] στο Μέτρο 226 Δράση 1 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας απαιτούμενων χαρτικών ειδών γραφείου απορρυπαντικών και υλικών φαρμακείου, προϋπολογισμού 1.448,085 ευρώ για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 30.944,40 ευρώ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

16. Σύνταξη πίνακα υλοτόμησης στο αριθ.1279 κοινοτικό τεμάχιο στη θέση Τρίγκα Ράχη και Μεσιακός προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής σε καυσόξυλα για τις χειμερινές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015 (ύστερα από την αριθ.3/2013 απόφαση συμ/λίου Τ.Κ. Καταλωνίων)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση εργασιών λήψης και επεξεργασίας στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Μηλιάς
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

18. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση επικειμένων στο Ο.Τ. 174 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικών
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση επικειμένων στο Ο.Τ. 109Α της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικών
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

21. Παρακατάθεση αποζημιώσεων για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 174 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικών - επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

22. Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, εντεταλμένος σύμβουλος

24. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης (ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς), έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και ανάθεση της «Προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» για τη «Συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2012» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων ειδών 162.599,45 ευρώ + 37.397,88 ευρώ ΦΠΑ = 199.997,33 ευρώ (3/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

25. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης ως προς το κεφάλαιο της συσταθείσας επιχείρησης.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.  

26. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.  

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος