Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

3. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΗΚΕΔΗΚ) και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

4. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

5. Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

6. Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Κατερίνης
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

7. Ορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

8. Ορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

9. Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

10. Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

11. Ορισμός δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης για κρίση πειθαρχικών υποθέσεων από τα μέλη της Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

12. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το 2015 ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος

13. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Φούντα – Κλήμα – Αγίου Κωνσταντίνο οικισμού Ράχης Κοινότητας Λόφου Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 7/2010) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης «Αγροτική οδοποιία – δρόμος Βίγλα – Άγιος Νικόλαος Τ.Κ. Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 78/2011) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Λόφου Ψ.Ν.Π.Ο., Τοπικής Κοινότητας Φωτεινών, Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (Α.Μ. 157/2008) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή και βελτίωση υποδομών άρδευσης στις Τ.Κ. Τριλόφου και Αρωνά του Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 59/2014) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση - αντιστήριξη πρανών υφιστάμενης δεξαμενής στη θέση "Κριθαριές" Τ.Κ. Καταλωνίων» (Α.Μ. 62/2014) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δ. Ελαφίνας – (Βελτίωση χωρητικότητας - αντιστήριξη πρανών υφισταμένων δεξαμενών στη θέση "Παλιοχέρωνας" στην Τ.Κ. Ελάφου)» (A.M. 58/2014) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις Τοπικής Κοινότητας Ελατοχωρίου» (Α.Μ. 63/2014) και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου στο μέτρο 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013).σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19534/2-10-2014 επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση της με αριθμό 67/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση της με αριθμό 68/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. που αφορά ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

22. Ανάκληση της με αριθμό 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» και εκ νέου λήψη απόφασης
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην γνωμοδοτική επιτροπή χορήγησης αδειών εγκατάστασης οικήματος εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

24. Τροποποίηση της 403/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών»
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

25. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με το Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ., τ. Α.’, 118/15-05-2014), Άρθρα 14, 39 και το Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α-246) άρθρο 85
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

26. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου στο κοινοτικό κατάστημα και ιατρείο Βρίας (αρ.μελ.33/2014)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν.Χράνης (αρ.μελ. 12/2014)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κορινού» (αρ.μελ. 48/2013)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

30. Διόρθωση της 572/2014 απόφασης του ΔΣ (25ο θέμα – 07-11-2014) περί έγκρισης τρίτου τακτοποιητικού – ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: « Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)» λόγω αύξησης ποσού αναθεώρησης του έργου, ως προς το ακριβές ποσό της αναθεώρησης
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» αρ.μελ.37/2009
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση των με αριθμό 38/2014 και 39/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κατερίνης με τίτλο:
«Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015» και «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο»
Εισηγητής: Θεοδώρου Χρυσοβαλάντης, Γενικός Γραμματέας

33. Έγκριση των με αριθμό 93/2014 και 94/2014 αποφάσεων του Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης με τίτλο:
«Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015» και «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο»
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς

34. Αποδοχή ποσού ύψους 125.920,39 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση των ποσών αυτών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου και για επενδύσεις – έργα
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

35. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

36. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της κας Θεοχάρη Ελευθερίας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

37. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

38. Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης υπηρεσίας της FORTHNET στο νέο ΑΦΜ του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

39. Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα, Αντιδήμαρχος

40. Αποδοχή επιστροφής δημοτικού ακινήτου
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

41. Έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπαντικών για έκτακτες ανάγκες με απ’ευθείας ανάθεση και ανάθεση της προμήθειας, προϋπολογισμού 14.734,42 με ΦΠΑ
Εισηγητής: Αθανασιάδης Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

42. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος