Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος. 

3. Έγκριση της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής) Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ. Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας Αντιδήμαρχος

5. Απένταξη έργου από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας Αντιδήμαρχος

6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

7. Διαγραφή τροχαίων παραβάσεων Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου Δ.Δ. Περίστασης. Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

10. Έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την: «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ», προϋπολογισμού 24.348,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2012) και ανάθεση των επί μέρους προμηθειών (ομάδας Α΄ -παραδοσιακές στολές και ομάδας Β ΄-Τραπεζοκαθισμάτων Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθειας υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρμπάνι», προϋπολογισμού 24.347,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 20/2012) και: α) Ανάθεση των επί μέρους προμηθειών (ομάδας Α΄-παραδοσιακές στολές , ομάδας Β΄ - Τραπεζοκαθισμάτων και ομάδας Δ΄ Συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή-περιφερειακών συστημάτων β) Εκ νέου διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια της ομάδας Γ΄-Συστήματος Ηχητικής Εγκατάστασης. Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

12. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της διοίκησης των επιθεωρούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν. 2725/99 Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής έργων Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

14. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας του Δήμου Κατερίνης» (73/2011 μελέτη) Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

15. Ανάκληση της αριθ. 191/2014 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 18.255,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (91/2013 μελέτη) με απευθείας ανάθεση (άρθρα 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ) και ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με το από 15.04.2014 πρακτικό διαπραγμάτευσης στην ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

16. Τροποποίηση της αριθ. 351/2014 Απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

17. Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

18. Λήψη απόφασης για την υλοτομία δασικών τμημάτων έτους 2014 Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς και καθορισμός μισθώματος των παραγόμενων δασικών προϊόντων Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

19. Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Κούκου περί ξύλευσης Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

20. Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου περί ξύλευσης στη θέση Γάβρα-Κουφόλακας στο αριθ. 601 δασικό τμήμα Π. Κεραμιδίου Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

21. Έγκριση απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης περί ξύλευσης αγροτεμαχίων στην περιοχή της Χράνης της Δ.Κ. Κατερίνης για την ικανοποίηση των αναγκών σε ξυλεία των κατοίκων της περιοχής για τα έτη 2014-2015 Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

22. Συμπλήρωση της αριθ. 356/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αιτιολογία για την λειτουργία των λαϊκών αγορών στις Τοπικές-Δημοτικές Κοινότητες και ο αριθμός αδειών που θα χορηγηθούν τα οποία από παραδρομής δεν αναφέρθηκαν. Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

23. Ορισμός υπηρεσιών και υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης και υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο, στάσιμο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

24. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

25. Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κατερίνης: α) Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών και β) Επέκταση λαϊκής αγοράς Τετάρτης Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος

26. Έγκριση της αριθ. 26/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης που αφορά την έγκριση του απολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης έτους 2013. Εισηγητής: Καρατζόγλου Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης

27. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό. Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της επιτροπής.

28. Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση της 17/2014 απόφασης Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης έτους 2013» Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Δ/βάθμιας Εκπ/σης

30. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού της ΔE.E.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2013.. Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα - Μπατάλα Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕ.Ε.Ε.Κ.

31. Έγκριση ισολογισμών-απολογισμών οικονομικών ετών 2009-2010 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.. Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

32. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2010 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

33. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού που αφορούν στο οικονομικό έτος 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

34. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. οικονομικού έτους 2013.. Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

35. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

36. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Π.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος