Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Επικαιροποίηση της αριθ.630/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Γνωμοδότηση για την ίδρυση νέας Ενορίας του Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού Κατερίνης»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος    

2. Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κατερίνης στο ΟΤ 46 της πολεοδομικής ενότητας Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

3. Εξέταση ένστασης και εμμονή ή μη στην 214/2011 γνωμοδότηση Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κατερίνης στο ΟΤ Γ 947 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν - Επέκταση Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Πράξεις Τακτοποίησης – Αναλογισμού των εμπλεκόμενων ιδιοκτησιών α) ΟΤ 11 και ΟΤ 82 της πολεοδομικής ενότητας Σβορώνου αναθεώρηση και επέκταση β) στο ΟΤ 29β της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – αναθεώρηση και γ) ανασύνταξη της 1/2008 πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού μεταξύ των ΟΤ 297 της Πολεοδομικής ενότητας Βατάν επέκταση του Δήμου Κατερίνης» (αφού προηγηθεί έλεγχος στις ρυμοτομικές γραμμές επί της οδού Βρεττάκου)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση ή μη αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 540 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου - επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση ή μη αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 891 και 892 της Πολεοδομικής Ενότητας Βατάν - επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση ή μη αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 812 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου - επέκταση
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

8. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

9. Απευθείας ανάθεση υποομάδων καυσίμων για τις οποίες ο από 30.07.2013 διαγωνισμός προέβη άγονος
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ της εργασίας «Φύλαξη ακτών Δήμου Κατερίνης» (13/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση απολογισμού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012, ύστερα από την αριθ.21/2013 απόφαση του ΟΠΠΑΠ
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

12. Έγκριση επικαιροποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

14. Τροποποίηση της 255/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα «Επιβολή τελών διέλευσης, τέλους χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν.3431/2006 και τον αριθ.528/075/2009 κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από την με αριθ. 129/2013 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής» ως προς τη χρονική στιγμή έναρξης επιβολής τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

15. Λήψη απόφασης για παραγραφή απαιτήσεων του Δήμου από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

16. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (36/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – γεωλογική μελέτη – με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Απολιτσώνες στη Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – γεωλογική μελέτη – με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Αδριανού Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

20. Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση τμήματος αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δ.Κ. Καλλιθέας  για κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

21. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 25.000,00 ευρώ στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδών των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

24. Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού της 16ης και 28ης  Οκτωβρίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος

26. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της ΔΗΚΕΔΗΚ ύστερα από τις 77 και 94/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος