Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Ρύθμιση μεταφοράς του προσωπικού της υπό προσαρμογής Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτική Αγορά Κατερίνης» (ΔΕΔΑΚ) στις δύο (2) νέες επιχειρήσεις «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης» και «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ»  και στο Δήμο Κατερίνης.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

2.Υποβολή αιτήματος στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ¬ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διατήρηση του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης ως αυτοτελούς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Κατερίνης λόγω δραστηριότητας από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντι¬κειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότε¬ρης καταξίωσης της προσφοράς τους δικαιολογεί την α¬νωτέρω διατήρηση.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την τακτική γενική συνέλευση της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε..
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

4.Ορισμός μελών για τη  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

5.Ορισμός μελών για τις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (άρθρο 16 του Π.Δ.171/87).
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

6.Ορισμός μελών για τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

7.Επικαιροποίηση της αριθ. 534/2010 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης ( Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών ).
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

8.Επικαιροποίηση της αριθ. 533/2010 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Κατερίνης  (Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου και χειριστών μηχανημάτων) .
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση υποβολής αιτήματος για μεταβίβαση στο Δήμο Κατερίνης  των ποσών των επιδομάτων για την καταβολή στους δικαιούχους, μετά τη μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων  θεμάτων «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. Αναμόρφωση προϋπολογισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ανωτέρω ποσά και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των επιδομάτων.
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Αντιδήμαρχος

10.Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Κατερίνης  ενόψει της Γενικής Απογραφής Κτηρίων Πληθυσμού- Κατοικιών 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

11.Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας για μετάταξη προσωπικού, Εποπτών Υγείας και Επισκέπτριας Υγείας μετά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων , παρ. 2β του άρθρου 257 του Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Αντιδήμαρχος

12.Λήψη απόφασης για την άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού ενδιαφέροντος από το Δήμο Κατερίνης για όλες τις Δημοτικές Ενότητες  του Δήμου .
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση υπέρβασης του προϋπολογισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης για το έτος 2010, λόγω αύξησης αναγκών και τιμών και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

14.Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού υδρονομέων έτους 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

15.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική αναβάθμιση πρασίνου Κ.Χ. ενότητας επέκτασης Ευαγγελικών» (124/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδ.Σταθμού » (41/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

17.Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» (125/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» (123/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικού υποστέγου και διαμόρφωση χώρου δημοτικού γκαράζ» (76/1999 μελέτη).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας» (75/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

21.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

22.Λήψη απόφασης επί αιτήματος του σωματείου «Εστιατόρων –Ψητοπωλών και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Κατερίνης» σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής του νόμου  για την απαγόρευση του καπνίσματος .
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

23.Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου της πολιτικής προστασίας (άρθρο 13 του Ν.3013/2002).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

24.Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμών Ν. Πιερίας.
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος.

25.Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

26.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των εκποιούμενων δημοτικών ακινήτων του άρθρου 186 παρ.5 του Δ.Κ.Κ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

27.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης για αγορά ή εκποίηση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

28.Συγκρότηση επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων (άρθρο 7 Π.Δ. 267/98)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

29.Συγκρότηση επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων- επικειμένων που προβλέπεται από το Π.Δ. 5/1985 (ΦΕΚ 2/Α/ 1986)[μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Ν.Α.Πιερίας με απόφαση Ν.Σ.]
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

30.Ορισμός επιτροπής προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΔΕΥΑΚ για τη λειτουργία του Κέντρου Αποκαταστάσεων και Συντηρήσεων (Κ.Α.Σ.).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

31.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της 3μελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.480/1985)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

32.Συγκρότηση Επιτροπής Τεχνικών.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

33.Ρύθμιση της κυκλοφορίας και προσδιορισμός θέσεων στάσης – στάθμευσης στο δήμο Κατερίνης (ύστερα από τις 269 και 283/2010 εισηγήσεις της δημαρχιακής επιτροπής).
Εισηγητής: Μιλτιάδης Σπυριδόπουλος, Αντιδήμαρχος.

34.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών & προστίμων και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

35.Επιβολή προστίμων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

36.Έγκριση διόρθωσης του αριθ.17957/26-05-2000 πωλητηρίου συμβολαίου, της συμβολαιογράφου Κατερίνης, Ελένης Γιαννιτσάρα, που αφορά την πώληση δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ.940 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – επέκταση.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.

37.Απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σε αυθαίρετα κατέχοντες αυτά, στην περιοχή Μυλαυλάκου – Παραδείσου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF