Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Ο.Ε.)

2. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014 (ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων) Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος