Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

3.Έγκριση της Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (ύστερα από την 89/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

4.Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης του με αριθμό 6 δημοτικού καταστήματος (17,50 τ.μ.) που βρίσκεται στον Οικισμό της Ν.Χράνης στην κ. Σαχινίδου Σταυρούλα του Βασιλείου
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

5.Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 250τμ τμήματος του Β.Κ. 341 συνολικού εμβαδού 25.762,39τμ που  βρίσκεται στο αγρόκτημα Τ.Κ. Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, ύστερα από αίτηση του κ. Τσενεκίδη Κωνσταντίνου του Ηρακλή
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

6.Λήψη απόφασης για μείωση ή μη μισθώματος του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Πλατανόδασος Πιερίας ύστερα από αίτηση της Ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία: «Παύλος Τσεντίδης και Σια Ο.Ε.»
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

7.Εξέταση αιτήματος της Ε.Ν.Α. Πιερίας για παραχώρηση αίθουσας του πρώην δημαρχείου Ελαφίνας.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

8.Λήψη απόφασης για παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Β Δημοτικό Νεκροταφείο, ύστερα από αίτηση του κ. Μαυρόπουλου Αναστασίου
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

9.Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση πληρωμής τελών ανανέωσης τάφου στο Β΄ Νεκροταφείο ύστερα από αίτηση της Φυτοπούλου Φωτεινής
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

10.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του δήμου που του ανατέθηκαν με την 119/2012 απόφαση Ο.Ε.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

11.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

12.Διαγραφή λανθασμένων (για διάφορους λόγους) προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή τους βεβαίωση.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

13.Διαγραφή οφειλών λόγω ρύθμισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/2005, Ν.3649/2008, Ν.3801/2009, Ν.3979/2011 και διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

14.Τροποποίηση της 228/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – Πεζοδρόμων -  Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

15.Έγκριση της αριθ.1/2012 απόφασης Τ.Κ. Μηλιάς για ξύλευση του αριθ.1279 δασικού τμήματος για ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

16.Λήψη απόφασης για μίσθωση αγροτεμαχίου στην αγροτική περιοχή Ν. Κεραμιδίου, προκειμένου να λειτουργήσει αρδευτική δεξαμενή.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

17.Έγκριση αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης που εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης «Μελέτη κατασκευής χωμάτινου φράγματος στη θέση «Βαθύλακας» του Δ.Δ. Κάτω Μηλιάς» με φορέα τον πρώην Δήμο Πέτρας
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα ΚΟΥΚΟΥ Δ.Ε. Κορινού».
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση παραλαβής των τευχών της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ομβρίων υδάτων Δήμου Παραλίας (εκβολή της τάφρου Τ2)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: [ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΨΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΝΤΙΡΝΟΣ»] (189/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στη θέση Πλίτσκο - Προσήλιο» (191/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

23.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής των μελετών: Μελέτες ωρίμανσης για το έργο: «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση Μπουφόλακας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

24.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής των μελετών: Μελέτες ωρίμανσης για το έργο: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην 1η Διαχειριστική ενότητα του Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

25.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ. Μηλιάς – Κ. Μηλιάς Δ.Δ. Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

26.Αντικατάσταση α) εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και β) γραμματέα του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

27.Τροποποίηση των με αριθμό 148/2012 και 214/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

28.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

29.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (αρ. μελ. 11/2012).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

30.Έγκριση της αριθ.31/2012 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδυσης κλπ για τη Δημοτική Αστυνομία» προϋπολογισμού 14.801,82 ευρώ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

31.Έγκριση ετήσιας συνδρομής για την επικοινωνία συστήματος  GPS με δορυφόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Αναβάθμιση και Οργάνωση των Υπηρεσιών και την Εξυπηρέτηση των Πολιτών του Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

32.Έγκριση Πιστοποίησης λογαριασμού τόκων υπερημερίας για την εξόφληση του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων αθλητικών έργων» (86/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

33.Έγκριση 18ης Πιστοποίησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ9» περί αναγνώρισης οφειλής προς τον ανάδοχο, λόγω τόκων υπερημερίας.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – αισθητική αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας» (αρ. μελέτης 75/2009)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την προστασία των αποδυτηρίων του Δημοτικού Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Τ.Δ. Καταλωνίων» (210/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ9» (24/2002 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

38.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Κούκου» (92/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

39.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επένδυση σκηνής αμφιθεάτρου Δ.Δ. Κ. Αγίου Ιωάννη» (55/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

40.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Κ. Αγίου Ιωάννη» (153/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επένδυση πεζοδρομίων στην οδό Γ. Βασιλειάδη Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (56/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (177/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

43.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση εισόδου Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (94/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (178/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

45.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία (Ασφαλτοστρώσεις)» (219/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης για προκάτ αίθουσα στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης» (72/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Ρητίνης – Βρίας» (Δημοτική Ενότητα Πιερίων) (Α.Μ. 185/2010).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία – Αναπλάσεις Δήμου Πιερίων, Β φάση» (Α.Μ. 184/2010).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

49.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (Α.Μ. 50/2009).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

50.Παραλαβή και έγκριση του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Διερεύνηση προβλημάτων Διάβρωσης Παραλίας Κατερίνης – Μέτρα Άμεσης Αντιμετώπισης»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

51.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών» (αριθμός μελέτης 34/2010)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

52.Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

53.Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» με αριθμό μελέτης 72/2009
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

54.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» με αριθμό μελέτης 43/2009
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

55.Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από τις αριθ. 34 και 55/2012 εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

56.Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος & πρόεδρος της επιτροπής

57.Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και μελετών από τη ΣΑΤΑ 2012.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

58.Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση προτομών στην Πλατεία Ηρώων σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

59.Λήψη απόφασης για μείωση των μισθωμάτων, ενός έτους, των κυλικείων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κοινωνικούς λόγους (ύστερα από την αριθ.30/2012 εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Δ.Σ. και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής.

60.Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών σχολείων σε φορείς και συλλόγους (ύστερα από την αριθ.5/2012 εισήγηση της Δ.Ε.Π.)
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

61.Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά τη σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ. 2/2002 πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Επέκταση Βατάν του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

62.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

63.Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

64.Επικαιροποίηση της αριθ. 719/2008 απόφασης ΔΣ σχετικά με την άρση της αναγκαστικής στο ΟΤ 85Α της ΠΕ Κέντρου – Αναθεώρηση Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

65.Αποζημίωση επικείμενων στο Ο.Τ. 585, ιδιοκτησία 020713, Π.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

66.Αποζημίωση επικείμενων στο Ο.Τ. 708, ιδιοκτησία 055006, Π.Ε. ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

67.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ