Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 08», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

4. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

5. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

6. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

7. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση καταχώρισης οφειλών προς τον ΟΤΕ στις υποχρεώσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Κατερίνης για να συμμετέχουν σε προσυνεδριακές συναντήσεις διαλόγου αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση ή μη πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, πρόεδρος της Επιτροπής

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» με αριθμό μελέτης 04/2011
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ – ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 73/2011
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΜΗΛΙΑΣ – Κ. ΜΗΛΙΑΣ Δ. ΠΕΤΡΑΣ» με αριθμό μελέτης 156/2008
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση «Καλόγηρος» του Τ.Κ. Ράχης») του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση της τεχνικής – γεωλογικής για την υπαγωγή του έργου «Αρδευτικό έργο «Κουλούρα» στη Δ.Κ. Σβορώνου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας» στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Υδραυλικών Έργων Κατηγορίας Β΄ της Κ.Υ.Α με α.π. 171923/20-11-2013
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Κουρμπάνι”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177333
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού παραδοσιακών στολών στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ”» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177332
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΝΑΚΑΤ Τεχνική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της με Αρ. Πρωτ. 34/28-01-2015 Απόφασης Έγκρισης του 8ου Λογαριασμού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αρ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης» (αρ.μελέτης 12/2015)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

24. Διατύπωση απόψεων επί αιτήσεως θεραπείας της «Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» κατά της με αριθμό 332/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την χορήγηση 2ης παράτασης των Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών (3η ως και 6η) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, ύστερα από αντίστοχη κατάθεση απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

25. Διατύπωση απόψεων επί αιτήσεως θεραπείας της «Κ/Ξ ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ – ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» κατά της με αριθμό 434/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την απόρριψη ένστασης κατά απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης περί υποβολής ποινικής ρήτρας για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, ύστερα από αντίστοχη κατάθεση απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις υποομάδες υλικών α) οπτόπλινθοι (1η) και β) γαλβανισμένη λαμαρίνα (2η) της «Προμήθεια διαφόρων υλικών με CPV (4) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων (αρ.Μελέτης 66/2013)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθειας, φόρτωσης αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων», με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014» με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» με αριθμό μελέτης 43/2009
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (45/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» με αριθμό μελέτης 61/2013
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 98.612,79 € (με το ΦΠΑ)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

34. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών– Δήμου
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

35. Λήψη απόφασης για επανάληψη δημοπράτησης δημοτικών αγρών και σχολικών κλήρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Π.Δ. 270/81
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

36. Έγκριση αιτήσεων για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικών αγρών και σχολικών κλήρων μετά την 55/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

37. Τροποποίηση της αριθ. 471/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

38. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2003 επαγγελματικής άδειας ως την προσθήκη προϊόντος από άλλη κατηγορία, σύμφωνα με το Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ., τ. Α.’, 118/15-05-2014), άρθρο 14 παρ. 9
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

39. Έγκριση ή μη της 70/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» με θέμα «Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου - Παρτσαλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Ωδείου

40. Έγκριση ή μη της αριθ. 122/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ σχετικά με την είσπραξη παγίου ύδρευσης του 2011 από τον πρώην Δήμο Ελαφίνας
Εισηγητής: Δρούγκας Φώτιος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ

41. Λήψη αποφάσεων για οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

42. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη κάλυψη αναγκών στέγασης της σχολικής μονάδας του 14ου Δημοτικού Σχολείου και 14ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

43. Γνωμοδότηση επί της πρότασης Β1 σταδίου της μελέτης «Γενικό πολεοδομικό στάδιο Κορινού»
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

44. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος