Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Αίτηση παράτασης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έκφραση στην ένταξη του ποδηλάτου».
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.  

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

3.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

4.Νομιμοποίηση μετάβασης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

5.Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης των αριθ. 1 και 2 καταστημάτων 17,25 τ.μ. και  17,50 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στον οικισμό της Ν. Χράνης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

6.Επικαιροποίηση της αριθ.495/2011 απόφασης ΔΣ με θέμα «Αποδοχή δήλωσης ιδιοκτητών για την αγορά ακινήτου (οικοπέδου στην πλατεία Δημοκρατίας) από το Δήμο Κατερίνης, με σκοπό την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης» μετά την νέα εκτίμηση της αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

7.Αγορά αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Κορινού στην περιοχή Συκιές για ίδρυση κοιμητηρίου έκτασης 12.999 τ.μ.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

8.Υπαγωγή εποχιακών επιχειρήσεων σε καθεστώς μειωμένων δημοτικών τελών
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

9.Απογραφή παραστατικών σε εκκρεμότητα του πρώην Δήμου Παραλίας
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

10.Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά – ίδρυση νέου κοιμητηρίου Καλλιθέας, σύμφωνα με την αριθ.135/2007 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Παραλίας ή επέκταση του υφιστάμενου κοιμητηρίου σύμφωνα με την αριθ.27/2012 απόφαση συμ/λίου Δ.Κ. Καλλιθέας.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

11.Έγκριση του αριθ.5/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

12.Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτηρίων» (Αριθ. μελ. 25/2009).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

14.Συζήτηση επί της αίτησης των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν λόγω ελλιπούς κτηριακής υποδομής
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης» (3/2009)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

16.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

17.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2013.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση φακέλου έργου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Λιμνοδεξαμενών Ελάφου»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

19.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού από την θέση “Καψάλια” στη θέση “Ντίρνος” » (Αριθ. μελ. 189/2008).
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

20.Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

21.Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 180.000,00 με ΦΠΑ (27/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

22.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

23.Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. ύστερα από την αριθ. 93/29-8-2012 απόφασης Δ.Σ. των Δημοτικών Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης (Κοινή Α.Ε. Ο.Τ.Α.) προκειμένου ο Δήμος Κατερίνης να προσυπογράψει την πρόσθετη πράξη της αρχικής υπ. αριθ. 544/24-7-2007 σύμβασης χορήγησης πίστωσης, που είχε συναφθεί μεταξύ της δικαιοπαρόχου «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» ως εγγυητής και της αρχικής σύμβασης πίστωσης.
Εισηγητής: Χατζηκώστας Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΑ.ΔΗ.Κ.

24.Έγκριση παραλαβής του ερευνητικού έργου «Φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι θαλάσσιου περιβάλλοντος Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ