Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 και την αριθ.49/74572/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης.

Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών σε Κ.Υ.Ε. στη Δ.Ε. Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν τα αιτήματά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θέλουν α) τις προεγκρίσεις προκειμένου να κάνουν έναρξη εργασιών στην εφορία και β) χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Η πρόεδρος
Μακρίδου Παρθένα