Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέματα:
1.Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

2.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ