Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 και 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2009
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

2.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2009 (1-1-2009 έως 31-12-2009)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ