Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 και 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμων Κατερίνης, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πιερίων και Πέτρας οικονομικού έτους 2010
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

2.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμων Κατερίνης, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πιερίων και Πέτρας οικονομικού έτους 2010 (1-1-2010 έως 31-12-2010)
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ