Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος