Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 06 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέματα:

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2013
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης χρήσης 2013
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος