Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 159 παρ.1 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος