Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 29 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Έγκριση της αριθ.41/2012 μελέτης για την «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 467.400,00 ευρώ.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

2.Συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 12/2012/Δ του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία και ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση» του Πράσινου Ταμείου με πρόταση πράξης με τίτλο «Προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση 12/2012/Δ του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προστασία και ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος» στο Μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση» του Πράσινου Ταμείου, είναι η 30η Μαΐου 2012 και επομένως δεν υπάρχει χρόνος για τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ