Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσας συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 05 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

2. Τροποποίηση της 455/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»  και έγκριση του καταστατικού του»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

3. Διόρθωση της 118/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Χορήγηση  νέων αδειών υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν για το έτος 2014»
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι α) υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν (πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών) β) πρέπει να προβούμε άμεσα σε τροποποίηση της 455/2014 απόφασης, διότι οι άλλοι εταίροι έχουν ήδη προχωρήσει στη λήψη απόφασης για τροποποίηση επί του καταστατικού του δικτύου και γ) η καταληκτική ημερομηνία λήψης της απόφασης για τη χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου-πλανόδιου εμπορίου ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος