Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 09 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Διατύπωση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 22MW της εταιρείας με επωνυμία ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ που θα εγκατασταθεί στη θέση «Πέντε Πύργοι» της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα,  διότι α) ύστερα από αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας  καλείται το Δημοτικό Σ/λιο να διατύπωση τη γνώμη του για την αναφερόμενη περιβαλλοντική μελέτη,  μέσα στα όρια συγκεκριμένων χρονολογικών προθεσμιών β) υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν (π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας μετατάξεων υπαλλήλων, επιχορήγηση σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση για σχολικούς τροχονόμους, προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών ιστών για φωτιστικές κολόνες Δ.Ε. Παραλίας, επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος