Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση υφιστάμενου πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη) και χορήγηση παράτασης για την περαίωση του έργου αυτού.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας  (Γρέβενη)» (167/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το 1ο θέμα, διότι πρέπει άμεσα να γίνει η αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ, ώστε έως 20.12.2013 να υποβληθούν τα δελτία δήλωσης δαπανών των έργων, για το 2ο θέμα, προκειμένου να γίνει έναρξη εργασιών του έργου και για το 3ο θέμα, διότι το εν θέματι έργο κλείνει στις 31.12.2013.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος