Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς πρέπει άμεσα να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες αποδοχής της χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ που αναφέρονται στο με αριθμό πρωτ. 72961/16.12.2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (Τμήμα Δ) λόγω του ότι υπάρχει προθεσμία για την εξασφάλιση της ομαλής πορείας χρηματοδότησης.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος