Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος

Η αναμόρφωση αφορά σε διάφορες κατεπείγουσες δαπάνες του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος
Λεμονόπουλος Χρήστος