Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Έκδοση ψηφίσματος για συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους διωκόμενους κατοίκους της Νότιας Πιερίας που διεκδίκησαν την ελεύθερη πρόσβαση στους δρόμους της περιοχής (κατάργηση διοδίων Αιγινίου)
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, πρόεδρος.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

3. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ [α. «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» 29/2011 μελέτη και β. «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» 6/2011 μελέτη] και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση  των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Αρωνά)» (70/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι α) το δικαστήριο για την υπόθεση των διωκόμενων αγωνιστών θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2013 (1ο θέμα), β) υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν (π.χ. πληρωμή σχολικών τροχονόμων, εργοδοτικές εισφορές για εποχικό προσωπικό, απαραίτητες προμήθειες και εργασίες κλπ) (2ο θέμα), γ) πρέπει άμεσα να γίνει η αποδοχή χρηματοδότησης των έργων ύστερα από το αριθ.πρωτ.24345/ΔΕ-2705/04.06.2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Α.Α.Ν. (3ο θέμα) δ) είναι απαραίτητο να γίνει παραλαβή εδάφους (με ορισμό επιτροπής) προκειμένου να ξεκινήσει η Αμμοληψία στον Πέλεκα (4ο θέμα)

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος