Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 18 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του κυνοκομείου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του κυνοκομείου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

4. Αντικατάσταση υδρονομέων λόγω παραίτησή τους
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πεζοδρόμων πόλης Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

7. Υποβολή πρότασης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση πεζοδρόμων πόλης Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων», στο μέτρο 4.1 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου» του Πράσινου Ταμείου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση δέντρων και θάμνων για τη φυτοτεχνική διαμόρφωση Κ.Χ. Λεύκου ποταμού του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

9. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση δέντρων και θάμνων για την φυτοτεχνική διαμόρφωση Κ.Χ. Λεύκου ποταμού του Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.1 «Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος    

10. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων για την αναβάθμιση του φωτισμού δημόσιων χώρων του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος σύμβουλος

11. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων για την αναβάθμιση του φωτισμού δημόσιων χώρων του Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων» στο μέτρο 4.1 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος σύμβουλος

12. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση του φωτισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος σύμβουλος

13. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αναβάθμιση του φωτισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας στο Δήμο Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στο μέτρο 2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, εντεταλμένος σύμβουλος

14. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

15. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.3 «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια για τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού δημόσιων χώρων Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

17. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Προμήθεια για τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού δημόσιων χώρων Δήμου Κατερίνης» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση αστικών υποδομών» στο μέτρο 2.2 «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας Β φάση»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

19. Υποβολή πρότασης του έργου «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας Β φάση» για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» στο μέτρο 3.2 «Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος


Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να παρθούν αποφάσεις α) για την εύρυθμη λειτουργία του κυνοκομείου (θέματα 1-3), β) λόγω παραίτησης υδρονομέων και ενόψει έναρξης της αρδευτικής περιόδου (θέμα 4) και λόγω του ότι λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα στις 22.04.2013 (θέματα 5-19).  

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος