Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

2.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου για το έτος 2012
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

3.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών του έτους 2012
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Έγκριση μελέτης μεταφοράς μαθητών – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012 - 2013  
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις α) για την προμήθεια υγρών καυσίμων, επειδή μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από προμηθευτή και κατατέθηκε φάκελος με δικαιολογητικά και προσφορά, β) για τον προγραμματισμό προσλήψεων, διότι εκδόθηκε εγκύκλιος για τον προγραμματισμό των προσλήψεων στις 12.07.2012 και όλοι οι δήμοι υποχρεούνται να αποστείλουν τα αιτήματα τους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις έως τις 19.07.2012 και γ) για το 4ο θέμα: προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκαίρως, πριν την έναρξη του σχολικού έτους

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ