Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ με ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση περιγραφής του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33, στον Ιο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 26-5- 2016 ημέρα Πέμπτη. Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει από ώρα 10:00 και θα λήξει ώρα 10:30.

Όλα τα αρχεία σε συμπεσμένη μορή (.zip) εδώ