Προληπτικά μέτρα προστασίας στη περιοχή του ηλεκτροδοτούμενου δικτύου της σιδηροδρομικής γραμμής

     Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Λεπτοκαρυάς και Θεσσαλονίκης από την Κυριακή 22 Ιουλίου 2007 και ώρα 00.00 ηλεκτροδοτείται με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα τάσης λειτουργίας 25.000 volt, 50 Hz.


     Από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, οι εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τάση και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας τόσο από τους εργαζόμενους των υπηρεσιών όσο και από τους κατοίκους της περιοχής που διέρχεται το δίκτυο.

     Όπως αναφέρει με έγγραφο του ο υπεύθυνος φορέας Διαχείρισης του Σιδηροδρομικού δικτύου «οι πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης έχουν κατασκευασθεί έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο, σε καμία περίπτωση, η ζωή των ανθρώπων ή των ζώων, που βρίσκονται στην περιοχή πλησίον της ηλεκτροδοτούμενης σιδηροδρομικής γραμμής, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι παρακάτω κανόνες».
Κανόνες που πρέπει να τηρούνται
Απαγορεύεται

1. να ανεβαίνετε στην οροφή των αμαξοστοιχιών
2. να αγγίζετε τους στύλους ή τις κατασκευές, που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς ηλεκτρικής έλξης (Γραμμή Επαφής)
3. να πλησιάσετε από αμέλεια ή εκούσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τη Γραμμή Επαφής
4. να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες μεταλλικές κατασκευές που ευρίσκονται επί της σιδηροδρομικής γραμμής και στη γύρω από αυτή περιοχή, σε απόσταση 10 μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή
5. να ρίπτετε σύρματα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της Γραμμής Επαφής
6. να κυκλοφορείτε στις περιοχές των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής έλξης, υποσταθμούς, υπαίθριους οικίσκους, ερμάρια κλπ
7. να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή φορτία επί των οχημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 4,5 μέτρων ή ύψους μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των οδικών πινακίδων σήμανσης των ειδικών κατασκευών περιορισμού του ανώτατου οδικού περιτυπώματος διέλευσης, θύρες περιτυπώματος
8. να πλησιάζετε στους θραυσμένους αγωγούς ηλεκτρικής έλξης, οι οποίοι έχουν πέσει στο έδαφος, σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων
9. να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης
10. να παίζουν παιδιά στην περιοχή των πάγιων εγκαταστάσεων ηλεκτρικής έλξης και στην περιοχή γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή
11. να πλησιάζετε τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές
12. να ρίπτετε αντικείμενο, νερό ή άλλα υγρά στην περιοχή γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή και στις εγκαταστάσεις της
13. να έλθετε σε επαφή με κάθε μέσο με τις μεταλλικές κατασκευές που φέρουν αγωγούς για την τροφοδοσία της Γραμμής Επαφής
14. να προκαλείτε από αμέλεια ή εκούσια θραύση μονωτήρων ή κόψιμο αγωγών με χρήση κυνηγετικών όπλων ή με άλλο τρόπο
15. να διατηρείτε μόνιμες ή προσωρινές επιφανειακές σωληνώσεις άρδευσης διασταυρούμενες με τις σιδηροδρομικές γραμμές ή παράλληλες προς αυτές σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων

Επίσης, παρακαλούνται οι κάτοικοι που γειτνιάζουν με το ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο να γνωστοποιούν άμεσα κάθε ανωμαλία ή βλάβη εξοπλισμού ηλεκτρικής έλξης που παρατηρούν, στα αστυνομικά τμήματα ή στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό ή στο ρυθμιστή ηλεκτρικής έλξης του Ε.ΔΙ.Σ.Υ. τηλ. 2310 599030.