Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών


Α Π Ο Φ Α Σ Η

652/3-3-2011

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Έχοντας  υπόψη

  1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ. 4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων
  2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης»
  3. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο Κατερίνης και συγκεκριμένα στις Τοπικές Κοινότητες Ελατοχωρίου, Βρίας και Ρητίνης της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων, στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Φωτεινών της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, στους οικισμούς Μεσαίας Μηλιάς και Καρυών της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, καθώς και στις Τοπικές Κοινότητες Καταλωνίων και Εξοχής και στον οικισμό Τόξου της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας, λόγω της έντονης και συνεχούς χιονόπτωσης, και των προβλημάτων που δημιουργούνται στην μετακίνηση των μαθητών συνεπεία αυτής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη διακοπή των μαθημάτων, για την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011,στα  Δημοτικά Σχολεία Ελατοχωρίου, Βρίας, Ρητίνης και στο Γυμνάσιο Ρητίνης της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων, στα Δημοτικά Σχολεία Αγίου Δημητρίου, Φωτεινών, Μεσαίας Μηλιάς και Καρυών της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας, καθώς και στα Δημοτικά Σχολεία Καταλωνίων, Εξοχής και Τόξου, της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας, λόγω εκτάκτων συνθηκών, που δημιουργήθηκαν από την έντονη χιονόπτωση που επικρατεί στις παραπάνω περιοχές και των προβλημάτων που δημιουργούνται στη μετακίνηση των μαθητών συνεπεία αυτής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1.Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης  

2.Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

3.Γραφείο Δημάρχου 

5.Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Κατερίνης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΖΗΝΩΝ  ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ