Πρόσκληση για συμμετοχή στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο  σχετικά με το έργο BIOWASTE

Interreg V-B Balkan Mediterranean 2014-2020
“Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas”
Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries
 
Ο Δήμος Κατερίνης σας καλεί να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο του έργου BIOWASTE, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr) αλλά και στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyDQPV1GUoueCyd6yR2gVXSxENq-2p10O073ms9xIPpyXxeA/viewform?usp=sf_link

Περιγραφή έργου 
 
Σύμφωνα με την οδηγία 98/2008 (Waste Framework Directive) όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν ένα χωριστό σύστημα συλλογής (αποκομιδής) των βιοαποβλήτων τους (αλλιώς οργανικών αποβλήτων, όπως τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών κ.λπ.), σε κατά ελάχιστο ποσοστό 10% των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων.
Στην Ελλάδα, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), έχει αυξήσει το ποσοστό στο 40%. Για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό, κυρίως σε τουριστικούς Δήμους, οι αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των βιοαποβλήτων θα πρέπει να είναι σημαντικότατες, με επίσης πολύ σημαντική οικονομική επιβάρυνση.
 
Μέσα από το BIOWASTE ο Δήμος Κατερίνης θα αναπτύξει νέα συστήματα διαχείρισης και διαχωρισμού στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, θα γίνει αποδοτικότερος μέσα από τον περιορισμό των καυσίμων που καταναλώνει για τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων και θα μειώσει το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα που σχετίζεται με αυτά.
Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος ταυτοποίησης, το οποίο θα παρέχει στις δημοτικές αρχές και στους συμμετέχοντες δεδομένα σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των αποβλήτων στους τοπικούς κάδους.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να συμπληρώσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, προκειμένου να συλλεχθούν πολύτιμες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ανωτέρω έργου.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλλά και για το συγκεκριμένο έργο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης 
(www.katerini.gr) αλλά και στον παρακάτω σύνδεσμο: