Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών

dimos logo
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  Έχοντας  υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ.  4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων.
2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.79/17 (ΦΕΚ 109 τεύχος Α/01-08-2017-Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 112 τεύχος  Α/04-08-2017): «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
4. Την αριθμ. οικ. 8170/28-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΩΕΤ-ΒΚΠ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019».
5. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω των καιρικών συνθηκών και της δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διακοπή των μαθημάτων στα απογευματινά Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Κατερίνης για την Δευτέρα  26  Φεβρουαρίου 2018 λόγω χιονόπτωσης. 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1.Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ 
 
  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
      Έχοντας  υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ.  4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων.
2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.79/17 (ΦΕΚ 109 τεύχος Α/01-08-2017-Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 112 τεύχος  Α/04-08-2017): «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
4. Την αριθμ. οικ. 8170/28-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΩΕΤ-ΒΚΠ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019».
5. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω των καιρικών συνθηκών και της δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Τη διακοπή των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία του Δήμου Κατερίνης  για την Δευτέρα  26  Φεβρουαρίου 2018 λόγω χιονόπτωσης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1.Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης
H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ 
 
  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
      Έχοντας  υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ.  4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων.
2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.79/17 (ΦΕΚ 109 τεύχος Α/01-08-2017-Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 112 τεύχος  Α/04-08-2017): «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
4. Την αριθμ. οικ. 8170/28-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΩΕΤ-ΒΚΠ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019».
5. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω των καιρικών συνθηκών και της δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διακοπή των μαθημάτων στα απογευματινά Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Κατερίνης για την Δευτέρα  26  Φεβρουαρίου 2018 λόγω χιονόπτωσης. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1.Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ