ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ                                 Κατερίνη, 05/06/2019

                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: οικ.22108

                                      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-3-1981 Τ.Α΄) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
 2. Την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α’) περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλόλητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 & 194 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).
 5. Την παρ. 4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014,
 6. Την παρ. 1 εδαφ. Ε του άρθρου 72 και την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.
 7. Την υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635/27.04.2007 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.
 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» για θέματα που αφορούν τη στέγαση Εκπαιδευτηρίων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν.2741/1999.
 9. Τις διατάξεις περί μισθωτικής σχέσης του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α΄76).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών περί Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Την αρ. 761/2018 Απόφαση Δ.Σ. Κατερίνης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και τη μίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κατερίνης».
 • Την αριθμ.193/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κατερίνης με θέμα: «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης»,
 • Την αρ.πρωτ.16915/24-04-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλόλητας,
 • Την αρ.199/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας ,
 • Την αρ.πρωτ.18197/09-05-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου Κατερίνης με αντικείμενο τη διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης,
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν προσφορές έως την 3η Ιουνίου 2019 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την επανάληψη του διαγωνισμού βάσει των όρων της αρ. 199/2019 Απόφασης της Ο.Ε.(παρ.1 άρθρο 6 Π.Δ.270/81).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός 20 ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης να υποβάλλουν προσφορά, ήτοι 1η Ιουλίου 2019.

Σημειώνεται ότι ο φάκελος προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα παραδοθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης υπόψη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων (πληροφορίες 2351351188,28ης Οκτωβρίου 40(1ος όροφος),60134 Κατερίνη, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

   ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ page 0001